(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = '/PNConfig'  

(mysqli): SELECT cms_session_info.pn_vars FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_sessid = 'o2h8f12rb2ijps7ff6bftgj3va'  

(mysqli): SELECT cms_session_info.pn_ipaddr FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_sessid = 'o2h8f12rb2ijps7ff6bftgj3va'  

(mysqli): INSERT INTO cms_session_info (cms_session_info.pn_sessid, cms_session_info.pn_ipaddr, cms_session_info.pn_uid, cms_session_info.pn_firstused, cms_session_info.pn_lastused) VALUES ('o2h8f12rb2ijps7ff6bftgj3va', '18.204.48.64', 0, 1627685291, 1627685291)  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_id FROM cms_modules  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_id, cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_type, cms_modules.pn_directory, cms_modules.pn_regid, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_description, cms_modules.pn_state, cms_modules.pn_version FROM cms_modules  

(mysqli): SELECT cms_user_perms.pn_realm, cms_user_perms.pn_component, cms_user_perms.pn_instance, cms_user_perms.pn_level FROM cms_user_perms WHERE cms_user_perms.pn_uid IN (-1,0) ORDER by cms_user_perms.pn_sequence  

(mysqli): SELECT cms_group_membership.pn_gid FROM cms_group_membership WHERE cms_group_membership.pn_uid IN (-1,0)  

(mysqli): SELECT cms_group_perms.pn_realm, cms_group_perms.pn_component, cms_group_perms.pn_instance, cms_group_perms.pn_level FROM cms_group_perms WHERE cms_group_perms.pn_gid IN (-1,0) ORDER by cms_group_perms.pn_sequence  

(mysqli): UPDATE cms_counter SET cms_counter.pn_count=cms_counter.pn_count+1 WHERE (cms_counter.pn_type='total' AND cms_counter.pn_var='hits') OR (cms_counter.pn_var='Other' AND cms_counter.pn_type='browser') OR (cms_counter.pn_var='Other' AND cms_counter.pn_type='os')  

(mysqli): SELECT cms_stats_date.pn_hits as hits FROM cms_stats_date WHERE cms_stats_date.pn_date='31072021'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_date SET cms_stats_date.pn_hits=cms_stats_date.pn_hits+1 WHERE cms_stats_date.pn_date='31072021'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_hour SET cms_stats_hour.pn_hits=cms_stats_hour.pn_hits+1 WHERE cms_stats_hour.pn_hour='3'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_week SET cms_stats_week.pn_hits=cms_stats_week.pn_hits+1 WHERE cms_stats_week.pn_weekday='6'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_month SET cms_stats_month.pn_hits=cms_stats_month.pn_hits+1 WHERE cms_stats_month.pn_month='07'  
مکتب در فرآیند تکامل :: تراث :: بررسی دیدگاه‌های آقای دکتر محسن کدیور
(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'Sections'  

(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'pnrender'  

(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'Xanthia'  
Page created in 0.1379029750824 seconds.

(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'typetool'  

(mysqli): UPDATE cms_session_info SET cms_session_info.pn_vars = 'PNSVrand|i:44163624;PNSVlang|s:3:\"far\";', cms_session_info.pn_lastused = 1627685291 WHERE cms_session_info.pn_sessid = 'o2h8f12rb2ijps7ff6bftgj3va'  
 
 
Welcome to تراث

(mysqli): SELECT cms_blocks.pn_bid as bid, cms_blocks.pn_bkey as bkey, cms_blocks.pn_mid as mid, cms_blocks.pn_title as title, cms_blocks.pn_content as content, cms_blocks.pn_url as url, cms_blocks.pn_position as position, cms_blocks.pn_weight as weight, cms_blocks.pn_active as active, cms_blocks.pn_collapsable as collapsable, cms_blocks.pn_defaultstate as defaultstate, cms_blocks.pn_refresh as refresh, cms_blocks.pn_last_update AS unix_update, cms_blocks.pn_language as blanguage, cms_blocks.pn_position as postion FROM cms_blocks WHERE cms_blocks.pn_active = 1 AND (cms_blocks.pn_language='far' OR cms_blocks.pn_language='') ORDER BY cms_blocks.pn_weight  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_id FROM cms_modules  
منوی کاربری  ورود کاربران  
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید


(mysqli): SELECT cms_sections.pn_secname FROM cms_sections WHERE cms_sections.pn_secid='4'  

(mysqli): SELECT cms_seccont.pn_artid, cms_seccont.pn_secid, cms_seccont.pn_title, cms_seccont.pn_content, cms_seccont.pn_counter FROM cms_seccont WHERE cms_seccont.pn_secid='4' AND (cms_seccont.pn_language='far' OR cms_seccont.pn_language='')  

(mysqli): SELECT cms_sections.pn_image FROM cms_sections WHERE cms_sections.pn_secid='4'  

طبقه‌بندی:

مقالات منتشر شده در این طبقه‌بندی به قرار زیر هستند.
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی
 • ( بار مطالعه شده است) نسخه چاپی

جستجو  


(mysqli): SELECT count( 1 ) FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_lastused > 1627684691 AND cms_session_info.pn_uid = '0' GROUP BY cms_session_info.pn_ipaddr  

(mysqli): SELECT count( 1 ) FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_lastused > 1627684691 AND cms_session_info.pn_uid >0 GROUP BY cms_session_info.pn_uid  
کاربران حاضر  
فعلا:
و حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.