(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = '/PNConfig'  

(mysqli): SELECT cms_session_info.pn_vars FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_sessid = 'pk4mb3h3so5eqgljg0duv3ku36'  

(mysqli): SELECT cms_session_info.pn_ipaddr FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_sessid = 'pk4mb3h3so5eqgljg0duv3ku36'  

(mysqli): INSERT INTO cms_session_info (cms_session_info.pn_sessid, cms_session_info.pn_ipaddr, cms_session_info.pn_uid, cms_session_info.pn_firstused, cms_session_info.pn_lastused) VALUES ('pk4mb3h3so5eqgljg0duv3ku36', '18.204.48.64', 0, 1627687361, 1627687361)  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_id FROM cms_modules  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_id, cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_type, cms_modules.pn_directory, cms_modules.pn_regid, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_description, cms_modules.pn_state, cms_modules.pn_version FROM cms_modules  

(mysqli): SELECT cms_user_perms.pn_realm, cms_user_perms.pn_component, cms_user_perms.pn_instance, cms_user_perms.pn_level FROM cms_user_perms WHERE cms_user_perms.pn_uid IN (-1,0) ORDER by cms_user_perms.pn_sequence  

(mysqli): SELECT cms_group_membership.pn_gid FROM cms_group_membership WHERE cms_group_membership.pn_uid IN (-1,0)  

(mysqli): SELECT cms_group_perms.pn_realm, cms_group_perms.pn_component, cms_group_perms.pn_instance, cms_group_perms.pn_level FROM cms_group_perms WHERE cms_group_perms.pn_gid IN (-1,0) ORDER by cms_group_perms.pn_sequence  

(mysqli): UPDATE cms_counter SET cms_counter.pn_count=cms_counter.pn_count+1 WHERE (cms_counter.pn_type='total' AND cms_counter.pn_var='hits') OR (cms_counter.pn_var='Other' AND cms_counter.pn_type='browser') OR (cms_counter.pn_var='Other' AND cms_counter.pn_type='os')  

(mysqli): SELECT cms_stats_date.pn_hits as hits FROM cms_stats_date WHERE cms_stats_date.pn_date='31072021'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_date SET cms_stats_date.pn_hits=cms_stats_date.pn_hits+1 WHERE cms_stats_date.pn_date='31072021'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_hour SET cms_stats_hour.pn_hits=cms_stats_hour.pn_hits+1 WHERE cms_stats_hour.pn_hour='3'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_week SET cms_stats_week.pn_hits=cms_stats_week.pn_hits+1 WHERE cms_stats_week.pn_weekday='6'  

(mysqli): UPDATE cms_stats_month SET cms_stats_month.pn_hits=cms_stats_month.pn_hits+1 WHERE cms_stats_month.pn_month='07'  

(mysqli): SELECT cms_stats_date.pn_hits as hits FROM cms_stats_date WHERE cms_stats_date.pn_date='31072021'  

(mysqli): SELECT cms_stats_date.pn_hits as hits FROM cms_stats_date WHERE cms_stats_date.pn_date='30072021'  

(mysqli): SELECT cms_stats_date.pn_date, cms_stats_date.pn_hits FROM cms_stats_date ORDER BY cms_stats_date.pn_hits DESC,1 LIMIT 18446744073709551615  

(mysqli): SELECT cms_stats_date.pn_date, cms_stats_date.pn_hits FROM cms_stats_date ORDER BY cms_stats_date.pn_hits ASC,1 LIMIT 18446744073709551615  

(mysqli): SELECT cms_stats_hour.pn_hits FROM cms_stats_hour  

(mysqli): SELECT cms_stats_week.pn_hits FROM cms_stats_week  

(mysqli): SELECT cms_stats_month.pn_hits FROM cms_stats_month  
تراث :: بررسی دیدگاه‌های آقای دکتر محسن کدیور
(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'Stats'  

(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'pnrender'  

(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'Xanthia'  
Page created in 0.13307595252991 seconds.

(mysqli): SELECT cms_module_vars.pn_name, cms_module_vars.pn_value FROM cms_module_vars WHERE cms_module_vars.pn_modname = 'typetool'  

(mysqli): UPDATE cms_session_info SET cms_session_info.pn_vars = 'PNSVrand|i:1050022880;PNSVlang|s:3:\"far\";', cms_session_info.pn_lastused = 1627687361 WHERE cms_session_info.pn_sessid = 'pk4mb3h3so5eqgljg0duv3ku36'  
 
 
Welcome to تراث

(mysqli): SELECT cms_blocks.pn_bid as bid, cms_blocks.pn_bkey as bkey, cms_blocks.pn_mid as mid, cms_blocks.pn_title as title, cms_blocks.pn_content as content, cms_blocks.pn_url as url, cms_blocks.pn_position as position, cms_blocks.pn_weight as weight, cms_blocks.pn_active as active, cms_blocks.pn_collapsable as collapsable, cms_blocks.pn_defaultstate as defaultstate, cms_blocks.pn_refresh as refresh, cms_blocks.pn_last_update AS unix_update, cms_blocks.pn_language as blanguage, cms_blocks.pn_position as postion FROM cms_blocks WHERE cms_blocks.pn_active = 1 AND (cms_blocks.pn_language='far' OR cms_blocks.pn_language='') ORDER BY cms_blocks.pn_weight  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_id FROM cms_modules  
منوی کاربری  ورود کاربران  
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید


(mysqli): SELECT cms_counter.pn_type, cms_counter.pn_var, cms_counter.pn_count FROM cms_counter ORDER BY cms_counter.pn_type DESC  

تراث آمار دسترسی


مجموعا بازدید کننده از 01.2008, امروز و دیروز.
بهترین روزدوشنبه، ۰۷۸ فروردین ۰۶۲۱ ( بازدید), در حالی که شنبه، ۰۷۸ فروردین ۰۶۲۱ ( بازدید) بدترین روز بوده است.
بیشترین بازدید کننده در با مجموع بازدید, در حالی که بدترین روز با مجموع بازدید. بهترین ساعت بطور متوسط بازدید ( در ساعت در حالی که کمترین بازدید در ساعت ) فقط بازدید).

مرورگرها


 اینترنت اکسپلورر: 4.149 %4.149 %4.149 % 4.149 % (265133)
 موزیلا / فایرفاکس / نت اسکیپ:81.32 %81.32 %81.32 % 81.32 % (5196507)
 اپرا: 0.305 %0.305 %0.305 % 0.305 % (19531)
 کانکرر: 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (35)
 لینکز:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (192)
 موتور جستجو: 6.395 %6.395 %6.395 % 6.395 % (408682)
 ناشناس: 7.819 %7.819 %7.819 % 7.819 % (499642)

سیستم عامل


 Windows:10.09 %10.09 %10.09 % 10.09 % (645005)
 Linux:3.766 %3.766 %3.766 % 3.766 % (240689)
 Mac/PPC:2.517 %2.517 %2.517 % 2.517 % (160877)
 FreeBSD:7.825 %7.825 %7.825 % 7.825 % (5)
 SunOS:0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 % (784)
 IRIX:1.565 %1.565 %1.565 % 1.565 % (1)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (7)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (7)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 ناشناس:83.60 %83.60 %83.60 % 83.60 % (5342347)

مراجعه کننده در ساعت


:00 - :59: 3.98 %3.98 %3.98 %  3.98 % (254562)
:00 - :59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (258569)
:00 - :59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (267341)
:00 - :59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (263088)
:00 - :59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (264488)
:00 - :59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (259768)
:00 - :59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (269597)
:00 - :59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (268778)
:00 - :59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (278195)
:00 - :59: 4.39 %4.39 %4.39 %  4.39 % (280424)
:00 - :59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (275026)
:00 - :59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (290817)
:00 - :59: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (282134)
:00 - :59: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (282162)
:00 - :59: 4.26 %4.26 %4.26 %  4.26 % (271884)
:00 - :59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (263424)
:00 - :59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (264441)
:00 - :59: 4 %4 %4 %  4 % (255314)
:00 - :59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (260295)
:00 - :59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (263892)
:00 - :59: 3.94 %3.94 %3.94 %  3.94 % (252043)
:00 - :59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (258675)
:00 - :59: 3.99 %3.99 %3.99 %  3.99 % (254686)
:00 - :59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (249929)

مراجعه کننده به روز در هفته


دوشنبه:   14.22% (908815)
سه شنبه:   14.35% (917192)
چهارشنبه:   14.84% (948006)
پنجشنبه:   13.94% (890891)
جمعه:   14.11% (901877)
شنبه:   14.91% (952864)
یکشنبه:   13.61% (869853)

مراجعه کننده در ماه


ژانویه:   8.58% (548292)
فوریه:   8.36% (534260)
مارس:   9.79% (625785)
آوریل:   10.17% (649936)
می:   9.18% (586471)
ژوئن:   7.76% (495660)
جولای:   7.62% (486759)
آگوست:   7.64% (487985)
سپتامبر:   7.43% (475031)
اکتبر:   7.11% (454009)
نوامبر:   7.4% (472579)
دسامبر:   8.96% (572690)


(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_users  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_stories  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_comments  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_sections  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_seccont  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_queue WHERE pn_arcd='0'  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_topics  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_links_links  

(mysqli): SELECT count(*) AS count FROM cms_links_categories  

آمار متفرقه(mysqli): SELECT cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_id FROM cms_modules  

(mysqli): SELECT cms_modules.pn_name, cms_modules.pn_displayname, cms_modules.pn_id FROM cms_modules  
 کاربر عضو :
 مطالب منتشر شده:
 نظرات ارسال شده:
 بخشهای خاص :
 مقالات :
 اخبار در حال انتظار برای انتشار :

جستجو  


(mysqli): SELECT count( 1 ) FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_lastused > 1627686761 AND cms_session_info.pn_uid = '0' GROUP BY cms_session_info.pn_ipaddr  

(mysqli): SELECT count( 1 ) FROM cms_session_info WHERE cms_session_info.pn_lastused > 1627686761 AND cms_session_info.pn_uid >0 GROUP BY cms_session_info.pn_uid  
کاربران حاضر  
فعلا:
و حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.